«فهمیده‌های آذربایجان» و «وقت پرواز» رونمایی می‌شود