یک هزار و 750 کارگرباغ و زراعت به بیمه تامین اجتماعی بابل معرفی شدند