دور پایانی مذاکرات نیویورک / ادامه نگارش متن توافق سه شنبه آیندده در وین