ارسال هشت گروه نمایشی به نخستین جشنواره تئاتر خیابانی کوچه به کوچه آمل