استاندار: اجازه استقرار صنایع آب بر در قزوین را نمی دهیم