یونسکو : هر هفته یک خبرنگار در سراسر دنیا کشته می شود ...