استاندار ایلام: تشکیل گشت های ویژه مقابله با حاشیه نشینی در شهرها ضروری است