اشتیاق سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بازار ایران بیشتر می شود