بايد بزنم از سر نان و شکم خويش / تا بچه خود را به دبستان بگذارم