توقف فعالیت برخی بیمارستان‌ها در شهرهای صنعاء، تعز و عدن