همدلی و هم‌زبانی دولت و ملت مهم‌ترین مصداق معروف در سال جاری است