روایت روزنامه حامی دولت از تبانی بانک‌ها درباره سود بانکی