ایجاد دیوار حائل برای مسیر دسترسی شهرک صنعتی 40 شهید آمل