جدول قیمت ها:با 100 میلیون تومان کجای تهران می توان خانه خرید؟