پرستو صالحی: دوست دارم به آسیا برویم (اختصاصی استقلال جوان)