کاسپین قزوین-استقلال آبی تهران، مصاف کم امیدها با یکدیگر