500 نفر از پلدختر به مرقد مطهر امام (ره) اعزام می شوند