مساجد ساخته شده در هندوستان از طرح مساجد ایرانی نشأت گرفته اند