پدیده کوه‌خواری به بهشهر هم رسید/مسئولان نمی‌دانند!؟ می‌دانند!؟ نمی‌خواهند بدانند!؟