عکس/ پيام جهانبخش پس از دريافت جايزه بازيکن سال NEC