ادعای نویسنده کویتی :ایران در تلاش است تا تشیع را ...