هنر مشاوران در تلطيف جامعه،کنترل جمعيت غير همسان خواهد بود