استخدام دندانپزشک و دستیار مجرب در درمانگاههای معتبر تهران - 15 اردیبهشت 94