عوامل اصلی بی ثباتی دولت بریتانیا؛ تفرقه احزاب و نارضایتی مردم