هر کسی امام را می‌خواهد، از این دانشگاه بزند بیرون!