اهدای سبد غذایی برای کودکان دارای سوءتغذیه در پلدشت