پنتاگون کشتار شهروندان سوری در حملات ارتش آمریکا را ...