پیمان‌های پولی دوجانبه در آسیا و اقیانوسیه افزایش می‌یابد