دروغ و ما ادراک ما دروغ / ادعای پول کثیف، بورسیه غیر قانونی، بنزین آلوده پیروزی در ژنو و لوزان، لغو هم