خودروسازها نگران شدند /اگر قیمت ها بالاتر رود،مردم نمی خرند