موقعیت هیدرولوژیکی چهارمحال و بختیاری در وضعیت زرد قرار دارد