ادامه قتل های شهری در آمریکا / کشف جسد زوج مسن ...