سرمایه‌گذاری در بستر پرداخت زکات زمینه‌ساز توسعه مریوان است