رئیس سابق HP کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا