مسابقات بین المللی قرآن اعلام موضع نظام نسبت به مسایل فرهنگی و سیاسی است