200 میلیون تومان اقلام فرهنگی در الیگودرز توزیع شده است