گروههای سیاسی قبل از اخذ مجوز از فرمانداری مراسم هیچ سخنرانی را اطلاع رسانی نکنند