اعتراف وزیر دارایی اتریش بعد از برپایی نمایشگاه «هفت هزار سال هنر ایران»