اعتراض روزنامه حامی دولت چرا همه مشکلات را به تحریم گره زده‌اید؟