تخصیص اعتبارات شوراهای بخش مرکزی دورود حدود صفر درصد است