پس از پایان ریاست جمهوری وقتم را صرف جوانان می کنم