تصویب راه‌اندازی مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته در وزارت نیرو