تاثیر جدایی والدین در بروز اختلالات روان تنی نوجوانان