اجرای طرح بررسی مصرف مواد مخدر/آموزش پیشگیری از اعتیاد در محلات