برداشت بیش از ۱۳ هزار تن خیار گلخانه ای در هرمزگان