دل کندن از قدرت و ثروت کار مردان بزرگی مانند «شیبانی» است