نظام درمانی فلج شده و کمبود سوخت به مرحله­ هشدار رسیده است