آمریکا:به تماس های دیپلماتیک برای آزادی کشتی توقیف شده در ایران ادامه می دهیم