تجهیز414 هکتار از اراضی خراسان جنوبی به سیستم نوین آبیاری