تهیه اطلس های زبان،کتیبه های ایران و دانشنامه سکه های ایران